Traženi broj
KUI 7 8 2022 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 71
Broj: 7-8
Godina:2022
Stranice: 399–537
Broj znanstvenih/stručnih radova: 12
Broj ostalih priloga: 16
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Utjecaj tehnologije raspršivanja na performanse apsorbera u H2O/LiBr apsorpcijskom rashladnom uređaju
W. Maouche, M. Douani, A. Labbaci, Ü. Tezcan Ün i M. Derakhshandeh
399–412
 
Učinci strukturnih promjena hidrolaze žučne soli na biokatalitičku učinkovitost i energiju aktivacije pri radnim uvjetima pH i temperature
Y. Ermurat, M. Öztürk, C. Önal i Z. Kılıçsaymaz
413–419
 
Funkcionalna svojstva i fizikalno-kemijska karakterizacija sluzi ekstrahirane iz kore nara (Punica granatum L.) i njezina primjena u pripravi farmaceutskih suspenzija
K. Boutemak, A. Amrane, N. Taoualit, N. Bensacia i M. Arkam
421–427
 
Usporedna studija doze zračenja hipotetske nesreće u istraživačkom reaktoru
A. Dahia, D. Merrcoche, A. Dadda i A. L. Cheridi
429–438
 
Studija izomerizacije n-butana na kiselim WO3/ZrO2 katalizatorima potaknutim niobijem i lantanom: aktivnost izomerizacije n-butana
Z. Mohamed Seghir, M. Djennad, R. Schomäcker i M. R. Ghezzar
439–446
 
Poboljšanje tehnoloških svojstava i terapeutskog potencijala kus-kusa dodatkom tradicijskog preparata Issoufera: tradicionalna biljna medicina
S. Ali Haimoud, N. Naas i I. Kebaili
447–456
 
Sadržaj mikro- i makroelementa i procjena zdravstvenog rizika Morchella esculenta i Lactarius piperatus iz Bosne i Hercegovine
M. Salihović, M. Pazalja, S. Špirtović-Halilović, E. Veljović, M. Huremović i M. Srabović
457–464
 
Struktura potencijalnih ditiolopirolonskih antibiotika detektirana iz DART-ToF-MS spektra ekstrakta kulture Saccharothrix algeriensis
N. Bouras, B. F. Alrayes, S. Mokrane, H. D. Bouras, M. D. Holtz i A. Badjah-Hadj-Ahmed
465–471

Pregledni rad

 
Priča o klorokinu u prvoj godini pandemije COVIDA-19
M. Hunić, R. Teparić, M. Kovačević i L. Barišić
473–484
 
Tehnologije koje se primjenjuju za terensku detekciju bojnih otrova: I. dio – Kolorimetrija i spektrometrija ionske pokretljivosti
I. Cetina, D. Tušek i V. Ključarić
485–496

Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
Svjetska proizvodnja čelika u razdoblju od 2000. do 2020. godine
M. Gojić, I. Ivanić i D. Knežević
497–506

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Kako definirati organsku kemiju?
N. Raos
507–512
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

I. Čatić i D. Salopek Weber: Stotinu i petnaest godina bakelitnih proizvoda
513–515

Zaštita okoliša

516–517
518–519

Skupovi i događaji

521–522
523
524
525–526
527–529
530

Sponzorski kutak

531

Aktualnosti iz znanosti i industrije

532

Osvrti

533–536

U spomen

K. Kovačević: Dr. sc. Stjepan Mutak
537

Kalendar događanja

K1