Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.082
Objavljen: Kem. Ind. 71 (7-8) (2022) 457–464
Referentni broj rada: KUI-82/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Sadržaj mikro- i makroelementa i procjena zdravstvenog rizika Morchella esculenta i Lactarius piperatus iz Bosne i Hercegovine

M. Salihović, M. Pazalja, S. Špirtović-Halilović, E. Veljović, M. Huremović i M. Srabović

Sažetak

Sadržaj mikro i makroelemenata u sušenim divljim jestivim gljivama Morchella esculenta i Lactarius piperatus prikupljenim u Bosni i Hercegovini određen je tehnikom ICP-OES (induktivno spregnuta plazma s optičkom emisijskom spektrometrijom). Sadržaj mikroelemenata kod M. esculenta i L. piperatus izražen u mg kg–1 suhe težine bio je sljedeći: Co 0,08 i 0,28, Cu 37,35 i 27,66, Fe 174,29 i 28,11, Mn 21,26 i 19,31, Se 0,46 i 0,52, Zn 122,84 i 45,06, Al 27,80 i 24,80, Cr 0,83 i 1,06, Ni 0,99 i 0,96, As 0,32 i 0,09, Cd 0,48 i 0,13, te Pb 0,61 i 0,12, dok je sadržaj makroelemenata bio: K 26989,48 i 36117,20, Na 70,85 i 28,60, Ca 643,48 i 271,93, Mg 684,16 i 840,64, S 2329,33 i 610,42, te P 10339,35 i 5107,63. U ovom radu procijenjeni su potencijalni zdravstveni rizici teških metala, a kvocijent ciljane opasnosti (THQ) za As, Cd, Pb, Cu, Zn, Ni i Cr u ispitivanim gljivama bio je niži od sigurnosne razine. Prema rezultatima istraživanja, divlje jestive gljive M. esculenta i L. piperatus, zbog svojih povoljnih karakteristika, mogle bi se upotrebljavati u ljudskoj prehrani. Podatci o akumuliranosti teških metala u ispitivanim gljivama pokazali su da su sabirne površine ekološki prihvatljive, a gljive sigurne za jelo.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

divlje gljive, makroelementi, mikroelementi, ICP-OES, procjena zdravstvenog rizika