Najnoviji broj
KUI 1 2 2021 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 70
Broj: 1-2
Godina: 2021
Stranice: 1–116
Broj znanstvenih/stručnih radova: 7
Broj ostalih priloga: 0
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Modeliranje umjetne neuronske mreže višesustavnom dinamičkom adsorpcijom organskih onečišćujućih tvari na aktivnom ugljenu
Y. Mesllem, A. E. H. Abdallah, M. Laidi, S. Hanini i M. Hentabli
1–12
 
Utjecaj dugolančanog i razgranatog alkohola na mazivost estera na bazi dodekandiojske kiseline
W. A. Ahmed, J. Salimon, N. Salih, M. A. Yarmo, M. H. Al-mashhadani i E. Yousif
13–22
 
Dihidroksistearinska kiselina (DHSA) visokog prinosa temeljena na kinetičkom modelu iz epoksidiranog palmina ulja
M. J. Jalil, K. A. Kamal, A. F. B. M. Yamin, I. S. Azmi, M. H. Hassan, A. R. Hidayu i K. N. Ismail
23–28
 
Simulacijsko modeliranje rendgenske difrakcije uzoraka piritnog pepela bioprocesiranog u medijima koji sadrže Acetobacter aceti
Y. Ermurat
29–38
 
Frakcijski račun temeljen na "algoritmu sivog vuka" u studijama o solarnom sušenju
M. Abdelkader, M. Laidi, S. Hanini, M. Hentabli i A. Amrane
39–47

Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
Zagovor i obrana kemije u djelu Frana Bubanovića
N. Raos
49–56

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Kako steći predodžbu o veličini atoma i iona
M. Sikirica
57–64