Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.044
Objavljen: Kem. Ind. 71 (7-8) (2022) 507–512
Referentni broj rada: KUI-44/2021
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Kako definirati organsku kemiju?

N. Raos

Sažetak

Svi organski spojevi su ugljikovi spojevi, ali svi ugljikovi spojevi nisu organski spojevi. Prema kojim kriterijima treba odvojiti područja organske i anorganske kemije? Odgovor nudi razlikovanje prema osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima te prema oksidacijskom stanju ugljika. Mali oksidacijski broj ugljika (OB ≤ 0) u organskim spojevima, “reducirani ugljik”, čini ih zapaljivima i podložnima karbonizaciji. Na kraju se vidi da se razlikovanje organske i anorganske kemije temelji više na konvenciji i tradiciji negoli na suštinskoj razlici tih dviju grana kemije.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nastava kemije, povijest kemije, organska kemija, reducirani ugljik, karbogen