Traženi broj
KUI 3 4 2022 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 71
Broj: 3-4
Godina:2022
Stranice: 123–264
Broj znanstvenih/stručnih radova: 12
Broj ostalih priloga: 17
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Utjecaj toksičnosti metala na rast i sadržaj fotosintetskog pigmenta biljke Salix purpurea na području Mitrovice, Kosovo
F. Zabërgja Ferati, M. Kerolli Mustafa i F. Abazaj
123–130
 
Antimikrobno i antiproliferativno djelovanje derivata ksanten-3-ona i njihov afinitet vezivanja za enzime
E. Veljović, A. Harej, M. Klobučar, S. Kraljević Pavelić, S. Špirtović-Halilović, A. Osmanović, S. Muratović, M. Salihović i D. Završnik
131–140
 
Komparativna terapeutska svojstva ekstrakta češnjaka i metformina na hiperglikemiju, hiperkolesterolemiju i hipertrigliceridimiju kod štakora s dijabetesom tipa 1 induciranim aloksanom
D. Atsamnia, S. Hanini, D. Oukrif, K. Benachour, O. Benkortbi i M. Hamadache
141–149
 
Razvoj kobaltom i prirodnim fosfatom modificirane anode od ugljikove paste namijenjene direktnoj elektrokatalitičkoj oksidaciji etanola
S. Touzara, O. F. A. Bertrand Koffi i A. Chtaini
151–156
 
Štetne tvari u duhanskom dimu i čimbenici koji utječu na njihov sadržaj
M. Docheva, Y. Kochev, M. Kasheva i H. Bozukov
157–161
 
Analiza regionalne osjetljivosti modela nastanka kelata primijenjenog u proizvodnji siderofora
R. Berdja, M. Megateli, O. Abderrahmane, F. Ammad i M. Benchabane
163–169
 
Detekcija iona olova elektrodom od ugljikove paste modificirane 2-benzimidazoletiolom: voltametrijska studija
S. Touzara, J. El Mastour, A. Amlil i A. Chtaini
171–176
 
Utjecaj metode sinteze na katalitičko reformiranje kerozina
E. Saidi, M. Ziarati, H. Dehghani i N. Khandan
177–184
 
Procjena kinetičkih parametara i evaluacija modela za proces aerobne biokonverzije organske frakcije komunalnog krutog otpada
E. Papraćanin
185–199
 
Priprema kromatografskog medija iz alžirskog dijatomita
H. Daoui-Bahar, H. Boutoumi i Y. Bouhamidi
201–208

Prethodno priopćenje

 
Sinteza epoksida i kinetički model epoksidacije oleinske kiseline in situ mehanizmom permravlje kiseline
I. S. Azmi, M. H. A. Bakar, D. N. A. Raofuddin, H. H. Habri, M. H. M. Azmi i M. J. Jalil
209–214

Pregledni rad / Kemija u nastavi

 
Kemija i arhitektura
N. Raos
215–222
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

223–224
225

Zaštita okoliša

226–227

Skupovi i događaji

228
229–232
233–234

Novosti

235–244

Sponzorski kutak

245

Aktualnosti iz znanosti i industrije

246–247

Osvrti

S. Špirtović-Halilović, V. Filipović Marijić, E. Veljović, A. Osmanović, U. Glamočlija, M. Salihović, M. Pazalja, L. Hindija i D. Završnik: Spojevi iz morskih organizama: in silico skrining u potrazi za potencijalnim lijekom protiv SARSCoV-2
248–249
250
251–252
253–255

U spomen

256
257–262
263–264

K1–K3