Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.038
Objavljen: Kem. Ind. 71 (3-4) (2022) 151–156
Referentni broj rada: KUI-38/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Razvoj kobaltom i prirodnim fosfatom modificirane anode od ugljikove paste namijenjene direktnoj elektrokatalitičkoj oksidaciji etanola

S. Touzara, O. F. A. Bertrand Koffi i A. Chtaini

Sažetak

Cilj ovog rada bio je ispitati elektrolitičku oksidaciju etanola u alkalnoj otopini pomoću elektrode od ugljikove paste modificirane prirodnim fosfatom i kobaltom (Co-NP/CPE). Elektrode su dobivene elektrodepozicijom kobalta na ugljik-NP supstrat, primjenom potenciostatskih i galvanostatskih tehnika. Morfološka karakterizacija modificiranih elektroda provedena je optičkom mikroskopijom koja je pokazala dobru raspršenost kobalta te prisutnost NP čestica na površini elektrode. Usporedbom dobivenih voltamograma vidljivo je da navedena elektroda pokazuje katalitički učinak što dovodi do bolje oksidacije etanola. U usporedbi s nemodificiranom CPE-NP elektrodom, elektroda modificirana kobaltom pokazuje visoku elektrolitičku aktivnost za oksidaciju etanola.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

elektrodepozicija, kobalt, ciklička voltametrija, oksidacija etanola, prirodni fosfat