Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.049
Objavljen: Kem. Ind. 71 (3-4) (2022) 201–208
Referentni broj rada: KUI-49/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Priprema kromatografskog medija iz alžirskog dijatomita

H. Daoui-Bahar, H. Boutoumi i Y. Bouhamidi

Sažetak

Rendgenska fotoelektronska spektroskopija u kombinaciji s FTIR spektroskopijom, rendgenskom difrakcijskom analizom (XRD) i skenirajućom elektronskom mikroskopijom (SEM) omogućila je uvid u različite interakcije graftova ili impregniranih polimera na mineralnoj površini dijatomita dobivenih obradom sirova dijatomita pod refluksom 5 M otopine klorovodične kiseline tijekom 24 h. Navedena kiselinska obrada gotovo je u potpunosti uklonila organske nečistoće uz potpunu dekalcifikaciju dijatomita, deferizaciju i djelomičnu dealuminaciju, uz dobivanje kvarcne površine koja se uglavnom sastojala od funkcionalnih skupina Si−OH i Si−O−Si. Površina dijatomita isprana HCl-om u postala je u potpunosti zasićena PEG-20M-om i SE30-icom s impregnacijom od 5 odnosno 2 %. Graftiranje i/ili impregnacija dijatomita oktadeciltriklorosilanom (C18) i dokozanom (C22) dovela je do stvaranja savršeno homogenih površina.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

dijatomit, karakterizacija, graftiranje, impregnacija, rendgenska fotoelektronska spektroskopija (XPS), svojstva površine