Traženi broj
KUI 10 2001 Kem. Ind.
Volumen: 50
Broj: 10
Godina:2001
Stranice: 537–602, A711–A716
Broj znanstvenih/stručnih radova: 5
Broj ostalih priloga: 9
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Inhibicija korozije Al-2,5Mg slitine pomoću treće kisele fenolne podfrakcije vodenog ekstrakta ružmarina
J. Radošević, M. Kliškić i A. Višekruna
537–542
 
Utjecaj TiO2 i načina ispiranja na svojstva magnezijeva oksida iz morske vode
V. Martinac, M. Labor i N. Petric
543–550
 
Nukleacija sulfidnog filma na bizmutu
Z. Grubač i M. Metikoš-Huković
551–560

Pregledni rad

 
Eterična ulja i glikozidno vezani isparljivi spojevi iz aromatičnog bilja
J. Mastelić i M. Miloš
561–572

Stručni rad

 
Znanstvena usmjerenost i produktivnost Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu od utemeljenja, 1960. do 2000.
N. Radić
573–576
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Principi
577

Iz naših knjižnica

578–579

Iz hrvatskih znanstvenih časopisa

Iz hrvatskih znanstvenih časopisa
580–583

Industrijsko-gospodarski pregled

Industrijsko-gospodarski pregled
584–588

Tehnološke zabilješke

Tehnološke zabilješke
589

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša
590–594

Kalendar događanja

Kalendar događanja
595–597

Pregled tehničke literature i dokumentacije

Pregled tehničke literature i dokumentacije
598–602

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Dikloretil-eter
A711–A716