Traženi broj
KUI 9 2001 Kem. Ind.
Volumen: 50
Broj: 9
Godina:2001
Stranice: 469–536, A705–A710
Broj znanstvenih/stručnih radova: 5
Broj ostalih priloga: 9
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Autohtoni sojevi Saccharomyces sensu stricto i njihov utjecaj na koncentracije glicerola i jabučne kiseline u vinu
S. Redžepović, A. Majdak, S. Orlić i S. Herjavec
469–476
 
Toksičnost tenzida na planktonske alge Selenastrum capricornutum i Phaeodactylum tricornutum
Ž. Pavlić, D. Hršak i A. Begonja Kolar
477–484

Pregledni rad

 
Kombinatorna kemija: mogućnosti i perspektive
I. Habuš
485–492

Izlaganje sa znanstvenog skupa

 
Tragovi metala u prirodnim vodama
M. Branica+
493–500
 
Optimirani odabir mikroorganizama s antibiotičkom aktivnošću
A. Bago Joksović, E. Gàal, M. Bošnjak+ i D. Hranueli
501–509
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Bitnosti i suštine
511

Iz naših knjižnica

512–513

Industrijsko-gospodarski pregled

Industrijsko-gospodarski pregled
513–516

Tehnološke zabilješke

Tehnološke zabilješke
517–518

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša
519–522

Društvene vijesti

Društvene vijesti
523–530

Kalendar događanja

Kalendar događanja
530–531

Pregled tehničke literature i dokumentacije

Pregled tehničke literature i dokumentacije
532–536

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Etil-klorid
A705–A710