Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.018
Objavljen: Kem. Ind. 50 (9) (2001) 477–484
Referentni broj rada: KUI-18/2001
Tip rada: Izvorni znanstveni rad

Toksičnost tenzida na planktonske alge Selenastrum capricornutum i Phaeodactylum tricornutum

Ž. Pavlić, D. Hršak i A. Begonja Kolar

Sažetak


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi