Traženi broj
KUI 11 2001 Kem. Ind.
Volumen: 50
Broj: 11
Godina:2001
Stranice: 603–662, A717–A720
Broj znanstvenih/stručnih radova: 3
Broj ostalih priloga: 11
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Istraživanje procesa u olovno-kiselinskom akumulatoru
S. Brinić i M. Metikoš-Huković
603–614

Pregledni rad

 
Potenciometrijski kemijski senzori u čvrstom stanju i njihova analitička primjena
N. Radić
615–622

Stručni rad

 
Utjecaj dodataka na hidrataciju portland cementa
P. Dabić, P. Krolo, A. Žmikić i J. Zelić
623–630
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Duh znanosti
631
S. Lugomer: Struktura problematičnih odnosa znanstvenih istraživanja i industrije
632–635

Iz naših knjižnica

S. Konjević: Fondacija Sabre
636–640

Industrijsko-gospodarski pregled

641–644

Tehnološke zabilješke

645–646

Zaštita okoliša

647–649

Prikazi knjiga

B. Zorc: Pharmaceutical Substances (Axel Kleeman, Jürgen Engel, Bernhard Kutscher i Dietmar Reichert)
650–651

Društvene vijesti

651

Kalendar događanja

652–657

Pregled tehničke literature i dokumentacije

658–662

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: 2-naftilamin
A717–A720