Traženi broj
KUI03 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 52
Broj: 3
Godina:2003
Stranice: 95–146, A777–A780
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 10
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Aerobno kompostiranje otpadaka voća i povrća: modeliranje procesa
F. Briški, Z. Gomzi, A. Hublin i M. Vuković Domanovac
95–102

Pregledni rad

 
Mehanizmi reakcija čvrstog i kapljevitog reaktanta
X. Idrizi, A. Janeković, Ž. Mrak, D. Pavišić-Strache i D. Vuina
103–120
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Trinajstić+: Stare priče
121–122
122

Iz naših knjižnica

123–125

Industrijsko-gospodarski pregled

126–129

Tehnološke zabilješke

129–130

Zaštita okoliša

130–132

U spomen

133

Kalendar događanja

134–142

Pregled tehničke literature i dokumentacije

143–146

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Heksakloretan
A777–A779