Traženi broj
KUI10 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 54
Broj: 10
Godina:2005
Stranice: 419–460, A889–A892
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 11
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Utjecaj načina ispiranja na udjel B2O3 u magnezijevu oksidu dobivenom iz morske vode
V. Martinac, M. Labor i N. Petric
419–423

Stručni rad

 
Utjecaj sastava i strukture na kvalitetu katranske smole
A. Rađenović i M. Legin-Kolar
425–428
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

429

Iz naših knjižnica

430

Iz hrvatskih znanstvenih časopisa

431–434

Industrijsko-gospodarski pregled

435–436

Tehnološke zabilješke

437–438

Zaštita okoliša

439–440

Društvene vijesti

441–442

Osvrti

443–454

Kalendar događanja

455

Pregled tehničke literature i dokumentacije

456–460

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: n-Oktan
A889–A892