Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2004.029
Objavljen: Kem. Ind. 54 (10) (2005) 425–428
Referentni broj rada: KUI-29/2004
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj sastava i strukture na kvalitetu katranske smole

A. Rađenović i M. Legin-Kolar

Sažetak

Kemijski sastav katranske smole vrlo je složen, pa za uporabna svojstva nije dovoljno samo poznavanje sastava već i međudjelovanja brojnih spojeva, što se očituje njihovom različitom topljivošću u pogodnim otapalima (kinolin, toluen, benzen, aceton). U radu je ispitan grupni sastav dviju različitih katranskih smola koji je određen prema topljivosti njezinih spojeva u organskim otapalima (tzv. α i β frakcije). Za smolu A, u odnosu na smolu B, utvrđeno je da posjeduje više kinolinskih netopljivih tvari odnosno α1 frakcije (7,1 %), α2 frakcije (30,1 %) te β frakcije (30,3 %), što je još uvijek u dopuštenim granicama. Oba ispitana uzorka smole karakterizira relativno nizak udjel pepela i metalnih mikrosastojaka (Na, Ca, V). Veći udjel sumpora u uzorku B (0,71 %) može biti ograničenje pri daljnjoj uporabi te smole premda se on obradom na visokim temperaturama djelomično ukloni. Prema dobivenim rezultatima ispitane katranske smole, a osobito uzorak A, mogu se rabiti kao komponente sirovine za proizvodnju visokovrijednih ugljičnih materijala.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

katranska smola, primarna karbonizacija, α i β frakcije, metali, sumpor