Traženi broj
KUI12 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 56
Broj: 12
Godina:2007
Stranice: 627–704, A985–A988
Broj znanstvenih/stručnih radova: 3
Broj ostalih priloga: 13
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Utjecaj kožarske industrije na zagađenje obalnog sedimenta na području Zadra kromom
Š. Cerjan-Stefanović, Z. Dmitrović i I. Ivić
627–631

Stručni rad

 
Selektivna oksidacija “mekih” tipova uljno-pećnih čađa amonijevim nitratom
N. Zečević
633–642

Pregledni rad

 
Fizika i kemija zračenja u terapiji raka teškim ionima
I. Krajcar Bronić i M. Kimura
643–654
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

655

Iz naših knjižnica

656–657

Iz hrvatskih znanstvenih časopisa

658–662

Industrijsko-gospodarski pregled

662–665

Tehnološke zabilješke

Zaštita okoliša

667–668

Osvrti

668–670

Društvene vijesti

671–680

Kalendar događanja

681–687

Pregled tehničke literature i dokumentacije

689–694

Sadržaj

695–700

Autorski indeks

701–703

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

A985–A988