Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2006.036
Objavljen: Kem. Ind. 56 (12) (2007) 627–631
Referentni broj rada: KUI-36/2006
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj kožarske industrije na zagađenje obalnog sedimenta na području Zadra kromom

Š. Cerjan-Stefanović, Z. Dmitrović i I. Ivić

Sažetak

U radu je ispitan utjecaj dugogodišnjeg ispuštanja neobrađenih otpadnih voda Tvornice kože Zadar na raspodjelu kroma u sedimentu uvale Brodanov jaz (Zadar, srednji Jadran). Ispitivanja su provedena na četiri lokacije duž uvale (ušće P1, početak P2, sredina P3 i kraj uvale P4), a za usporedbu uzet je i uzorak sedimenta na onečišćenoj lokaciji 20 km sjevernije od uvale Brodanov jaz, u Ninu (R). Određivan je maseni udjel kroma u 3 granulometrijske klase sedimenta (A: 0,063–2,0 mm, B: 0,010–0,063 mm, C: < 0,010 mm). Maseni udjel Cr u sedimentu na ušću (P1) znatno je veći (6 puta) nego maseni udjel kroma u sedimentu na kraju uvale (P4). Na ušću (P1) i početku uvale (P2) maseni udjel kroma je u prosjeku 25 puta veći nego na referentnoj lokaciji u Ninu (R). Maseni udjel kroma u svim uzorcima obrnuto je proporcionalan promjeru čestica sedimenta, tako da sitnije klase sedimenta (C i B) imaju u prosjeku oko 4 puta više kroma nego najkrupnija klasa (A) istih uzoraka. Dobivena raspodjela čestica ukazuje na to da su povećane količine kroma u sedimentu uvale Brodanov jaz antropogenog izvora, tj. da potječu iz Tvornice kože Zadar.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

krom, morski sediment, onečišćenje, kožarska industrija, Jadransko more