Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.008
Objavljen: Kem. Ind. 71 (1-2) (2022) 9–19
Referentni broj rada: KUI-08/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

DA-SVM, MLR, PLS i OLS modeliranje kumulativnog otpuštanja Tramadola iz formulacija inkapsuliranih s PCL i PVP

A. Chabane, F. Bouchal, M. Hentabli, F. Rezgui i H. E. Slama

Sažetak

Cilj ovog rada bio je modeliranje kinetike kumulativnog otpuštanja lijeka iz formulacija inkapsuliranih biorazgradivim polikaprolaktonom i polivinilpirolidonom. Različiti omjeri polimera pripremljeni su isparavanjem otapala uz upotrebu Span 20 i Span 80 kao površinski aktivnih tvari. U modeliranju kinetike primijenjena su četiri pristupa: hibridni pristup kombiniranjem metode potpornih vektora i Dragonfly algoritma (DA-SVM), metoda parcijalnih najmanjih kvadrata (PLS), višestruka linearna regresija (MLR) te metoda najmanjih kvadrata (OLS). Provedena je usporedba kvalitete predviđanja kumulativnog otpuštanja lijeka, ovisno o primijenjenom polimeru i vremenu. Statistička analiza nije ukazala na probleme s odabranim ulaznim varijablama. Rezultati su pokazali superiornost predviđanja DA-SVM modelom uz koeficijent determinacije blizu jedinice te RMSE pogrešku blizu nule. Za izračun kumulativnog otpuštanja lijeka konstruirano je grafičko sučelje.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Dragonfly algoritam, metoda potpornih vektora, Tramadol, kumulativno otpuštanje lijekova, modeliranje, biopolimeri, metoda najmanjih kvadrata