Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.070
Objavljen: Kem. Ind. 72 (5-6) (2023) 331–338
Referentni broj rada: KUI-70/2022
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Onečišćenje bukom i svjetlošću na području grada Splita – sadašnje stanje i vizija budućnosti

M. Marušić, I. Tojčić i L. M. Alešković

Sažetak

Svjetlosno i zvučno onečišćenje rastući su globalni problem, čije posljedice variraju od narušavanja bioraznolikosti i poremećaja u ekološkom sustavu, preko sigurnosnih problema, do utjecaja na ljudsko zdravlje. U ovom radu analizira se onečišćenje bukom i svjetlosno onečišćenje na području grada Splita. Sustavno mjerenje razine buke postoji samo u određenim dijelovima grada Splita, dok mjerenja za svjetlosno zagađenje uopće ne postoje. Rezultati sumarne analize podataka sa strateških karata buke o izloženosti stanovništva grada Splita buci pokazuju da je 42 % stanovnika izloženo prekomjernim razinama buke cestovnog prometa u razdoblju dana, večeri i noći. Analizom javno dostupnih satelitskih mjerenja pokazano je da je po svjetlosnom zagađenju nebo nad gradom Splitom klasificirano u razred gradskog neba, s tendencijom odlaska u najviši razred svjetlosnog zagađenja. Takvi rezultati upućuju na potrebu za što skorijom primjenom mjera koje omogućavaju smanjenje zagađenja bukom i svjetlosnog onečišćenja, s ciljem poboljšanja kvalitete života na području grada Splita.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

svjetlosno zagađenje, zagađenje bukom, buka cestovnog prometa, gradsko nebo, ublažavanje urbanog onečišćenja