Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.068
Objavljen: Kem. Ind. 72 (5-6) (2023) 339–347
Referentni broj rada: KUI-68/2022
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Modifikacija elektrokemijskih senzora nanočesticama metalnih oksida

A. Paut, A. Prkić, I. Mitar i L. Guć

Sažetak

Elektrokemijski senzori su zbog svoje jednostavnosti izrade i upotrebe u kontinuiranom razvoju već više od stoljeća te su brojnim modifikacijama dosegli brojna poboljšanja, što se posebno odnosi na povećanje osjetljivosti i selektivnosti, proširenje linearnog dinamičkog područja te sniženje granice dokazivanja analita. Spomenuta poboljšanja posljedica su noviteta u samoj izvedbi i izgledu elektrokemijskih senzora, kao i sve češće uporabe različitih nanomaterijala kao modifikatora. Među najčešće upotrebljavanim modifikatorima su upravo nanočestice metalnih oksida koje se u senzorima pojavljuju samostalno ili u kombinaciji s drugim materijalima. Posebno se ističe kombinacija nanočestica metalnih oksida i grafena ili (reduciranog) grafenova oksida. Navedena dva materijala sinergijski djeluju s obzirom na to da su grafenski slojevi zaduženi za bolju električnu vodljivost, a nanočestice metalnih oksida za sprječavanje njihove agregacije. Također, česta je i kombinacija s višeslojnim ili jednoslojnim ugljikovim nanocjevčicama te nanočesticama metala. Postoje radovi u kojima su kombinirane različite vrste nanočestica metalnih oksida, što je posebno istaknuto kod kombinacije Al2O3 i ZnO. Osim aluminijeva i cinkova oksida, u ovom radu je prikazan pregled literature upotrebljavanih nanočestica željezovih i bakrovih oksida u procesu modifikacije elektrokemijskih senzora. Uz to, prikazani su podatci o analitu, metode određivanja, linearno dinamičko područje senzora te granica dokazivanja analita. Očit je širok spektar vrsta analita čije je određivanje moguće ovakvim vrstama senzora kao i širok spektar elektroanalitičkih metoda koje su prilikom toga primjenjivane. Ipak, među metodama su najzastupljenije voltametrijske, dok je potenciometrijska metoda primjenjivana u svega nekoliko referencija.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

elektrokemijski senzori, nanočestice metalnih oksida, nanočestice željezovih oksida, nanočestice aluminijeva oksida, nanočestice cinkova oksida, nanočestice bakrovih oksida