Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.061
Objavljen: Kem. Ind. 72 (5-6) (2023) 289–295
Referentni broj rada: KUI-61/2022
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Određivanje koncentracije Cu2+ iona elektrokemijskim metodama

S. Gudić i N. Krišto

Sažetak

Elektrokemijskim putem ispitana je mogućnost određivanja koncentracije iona teških metala, odnosno Cu2+ iona u vodenoj otopini CuSO4 ∙ 5H2O. U tu svrhu su na elektrodi od Pt snimane polarizacijske krivulje u otopinama poznatih (0,1, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 7,5, 10,0, 50,0, i 100,0 mM) i nepoznatih koncentracija Cu2+ iona uz očitavanje granične difuzijske struje. Polarizacijska mjerenja provedena su u području potencijala od potencijala otvorenog strujnog kruga do –3,0 V uz različite brzine promjene potencijala (1, 5, 10, 20, i 50 mV s–1). Katodnom depozicijom na površini Pt taloži se prevlaka bakra crvenkasto-smeđe boje čija je debljina veća što je koncentracija Cu2+ iona u otopini veća. Nadalje, granična difuzijska struja, id, linearno raste s porastom koncentracije Cu2+ iona, c. Konstruiran je id = f(c) dijagram te su određene nepoznate koncentracije Cu2+ iona u tri nasumično pripremljene otopine CuSO4 ∙ 5H2O. Elektrokemijskim putem uspješno se mogu ukloniti ioni teških metala iz onečišćenih voda (Cu2+ ioni) te odrediti njihova koncentracija.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

ioni teških metala, bakar, polarizacijska mjerenja, elektrotaloženje, granična difuzijska struja