Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.038
Objavljen: Kem. Ind. 72 (1-2) (2023) 75–85
Referentni broj rada: KUI-38/2022
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Renesansa elektroda s ugljikovom pastom; njihove modifikacije i primjene u potenciometrijskim određivanjima farmaceutika

J. Radić, M. Bralić i M. Kolar

Sažetak

Razvoj elektroda s ugljikovom pastom (CPE, engl. carbon paste electrode) sedamdesetih godina prošlog stoljeća privukao je velik interes znanstvene zajednice budući da je otkriveno da one nude nekoliko prednosti u odnosu na konvencionalne membranske elektrode. Početkom novog tisućljeća dodatni impuls njihovom razvoju dala je primjena ugljikovih nanomaterijala kao novog trenda u njihovu razvoju. Nakon što su uspješno razvijene CPE za potenciometrijsko određivanje više od 70 kemijskih elemenata, te su elektrode privukle dodatno zanimanje za primjenu u farmaciji i medicini. Ovim radom dat je pregled znanstvene literature u posljednjih desetak godina vezan za razvoj CPE za kvantitativno određivanje djelatnih tvari farmaceutika i njihovu primjenu u realnim uzorcima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

elektrode na bazi paste od ugljikovog materijala, modifikacije, potenciometrija, djelatne tvari farmaceutika