Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.027
Objavljen: Kem. Ind. 72 (1-2) (2023) 55–64
Referentni broj rada: KUI-27/2022
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Farmaceutski značaj procesa stereoizomerizacije

L. Hok, D. Šakić, V. Vrček i R. Vianello

Sažetak

Proučavanje procesa stereoizomerizacije od iznimne je važnosti u farmaceutskoj kemiji i biomedicini. Različiti izomeri mogu pokazivati značajne razlike u interakciji s biološkim makromolekulama, što može dovesti do razlika i u njihovim farmakokinetičkim i farmakodinamičkim svojstvima te, u konačnici, u terapijskim i neželjenim učincima. Iako postoji velik broj primjera koji svjedoče o važnosti stereokemije, u ovome radu dan je pregled nekoliko najznačajnijih i najreprezentativnijih slučajeva u farmaciji.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

stereoizomeri, konfiguracijska nestabilnost, farmakološka i farmaceutska vremenska skala, kiralni lijekovi