Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.017
Objavljen: Kem. Ind. 71 (9-10) (2022) 601–608
Referentni broj rada: KUI-17/2022
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Primjena jeftinih punila u aeriranom biofiltru za pročišćavanje efluenta laguna

M. Khelladi, M. Abaidia, S. Boulerial, K. Bekrentchir, A. Benhamou i A. Debab

Sažetak

U sklopu sveobuhvatne procjene tehnika naknadnog uklanjanja kemijskih i mikrobioloških onečišćenja iz efluenta laguna, projektiran je aerirani biofiltar. Glavni cilj ovog istraživanja bio je procijeniti učinak pucolana i biljke Luffa cylindrica kao jeftinih punila za naprednu obradu efluenta prirodne lagune Stidia. Aerirani biofiltar radi s brzinom hidrauličkog opterećenja (HLR) od 11,37 do 28,43 m3 m–2 d–1 i omjerom protoka zrak/tekućina od 3 : 1. Eksperimenti provedeni na pilotu pokazuju da smanjenje KPK (izražene s obzirom na otopljene tvari) varira ovisno o HLR-u i koncentraciji otpadne vode na ulazu u biofiltar. U ovom istraživanju postignute su učinkovitost smanjenja KPK iznad 78,9 % ovisno o HLR-u, a maksimalna učinkovitost uklanjanja ukupnih suspendiranih čestica (TSS) od 71,5 % dobivena je pri 28,43 m3 m–2 d–1. Pri niskom HLR-u (11,37 m3 m–2 d–1), KPK, BPK5 i TSS obrađene otpadne vode iznosili su 29,5 mg l–1, 21,7 mg l–1 odnosno 26,4 mg l–1. Ti eksperimentalni rezultati korišteni su u empirijskom modelu da bi se odredila konstanta medija n i faktor obrade K. CFU vrijednosti fekalnih koliforma i bakterije Escherichia coli u obrađenoj otpadnoj vodi bile su ispod 105 CFU/100 ml što zadovoljava nacionalne smjernice za upotrebu tih voda u navodnjavanju zemljišta.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

prirodna laguna, ponovna upotreba otpadne vode, aerirani biofiltar, Luffa cylindrica, pucolan