Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.013
Objavljen: Kem. Ind. 71 (11-12) (2022) 759–763
Referentni broj rada: KUI-13/2022
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Adsorpcija Zn(II) iona na metalurškom otpadu

A. Štrkalj, L. Mesek, V. Ocelić Bulatović i Z. Glavaš

Sažetak

Metalurški otpad ima velik potencijal za uporabu kao adsorbens za uklanjanje teških metala iz otpadnih voda, ističući se kao mogući jeftini adsorbens. U ovom članku prikazano je adsorpcijsko ponašanje Zn(II) iona na dva kruta metalna otpadna materijala – otpadnoj kalupnoj mješavini (OKM) i otpadnoj anodnoj prašini (AP). Dobiveni rezultati pokazali su da se oba otpadna materijala mogu upotrebljavati kao potencijalni adsorbensi. Anodna prašina ima bolja adsorpcijska svojstva. Ravnotežni podatci za adsorpciju Zn(II) na otpadnim metalurškim materijalima ispitani su Freundlichovim i Langmuirovim izotermnim modelima. Utvrđeno je da je Langmuirov model prikladniji te da se adsorpcija odvija kao kemisorpcija.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

metalurški otpad, Zn(II) ioni, adsorpcija, Langmuirova izoterma