Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.008
Objavljen: Kem. Ind. 71 (11-12) (2022) 719–727
Referentni broj rada: KUI-08/2022
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Kombinirana primjena membranskih i naprednih oksidacijskih procesa za uklanjanje farmaceutika iz vode

J. Papac Zjačić, S. Morović, K. Košutić i D. Ašperger

Sažetak

Prisutnost farmaceutika u vodama problematična je iz više aspekata, uglavnom zbog njihove specifične prirode djelovanja u sustavu u kojem se nalaze te pripadajućih fizikalno kemijskih karakteristika koje ih čine postojanim i otpornim na razgradnju. Osim toga, skloni su bioakumulaciji u vodenom okolišu te mogu imati toksičan učinak na žive organizme. Ta grupa onečišćivala redovito je detektirana u konvencionalnim sustavima za obradu otpadnih voda. Uklanjanje farmaceutika iz voda konvencionalnim primarnim i sekundarnim metodama (filtracija, taloženje, biološka obrada) nije zadovoljavajuće, pa se sve više razvijaju i primjenjuju napredni postupci, u koje spadaju membranske i oksidacijske tehnologije. Najveća prednost membranskih tehnologija je njihova visoka razina industrijske primjene uz zadovoljavanje najviših standarda za vode. Napredni oksidacijski postupci karakteristični su po mogućnosti razgradnje složenih onečišćivala do jednostavnijih te mineralizaciji organskih onečišćivala u otpadnim vodama uz malo ili gotovo nikakvo nastajanje sekundarnog otpada. U svrhu daljnjeg poboljšanja njihovih prednosti, ali i otklanjanja nedostataka, te se tehnologije sve češće međusobno nadopunjuju i kombiniraju, što rezultira povećanjem učinkovitosti uklanjanja farmaceutika iz voda i smanjenjem njihove toksičnosti.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

farmaceutici, onečišćenje vode, membranski procesi, napredni oksidacijski procesi, hibridni sustavi za obradu otpadne vode