Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2022.001
Objavljen: Kem. Ind. 71 (9-10) (2022) 569–582
Referentni broj rada: KUI-01/2022
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Adsorpcija bojila rodamin 6G na mezoporozne materijale Al-MCM-41 i MCM-41

H. Douba, O. Mohammedi i B. Cheknane

Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti potencijal mezoporoznih silikata MCM-41 i Al-MCM-41 (molarni omjer Si/Al = 20) za uklanjanje rodamina 6G (Rh6G) iz vodene otopine. Za karakterizaciju adsorbensa primijenjeni su XRD, FTIR, SEM-EDX, BET i UV-Raman. Rezultati XRD analize pokazali su da je struktura MCM-41 nakon ugradnje iona Al ostala netaknuta. Kinetička analiza adsorpcije pokazala je da je u 60. minuti veće uklanjanje Rh6G bojila postignuto uporabom Al-MCM-41 (88,75 %, 26,62 mg g–1). FTIR analiza pokazala je da vodikova veza ima dominantnu ulogu u mehanizmu uklanjanja Rh6G, dok su rezultati pH pokazali da je elektrostatička interakcija također ključni čimbenik. Ovo istraživanje pokazalo je da su pripremljeni mezoporozni materijali jeftini, ali učinkoviti adsorbensi za uklanjanje kationskih boja.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

adsorpcija, kationska bojila, izoterme, mezoporozni silikati, rodamin 6G