Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.087
Objavljen: Kem. Ind. 71 (9-10) (2022) 539–549
Referentni broj rada: KUI-87/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Sinteza ATRP makroinicijatora na bazi poli(3,4-etilendioksitiofena)

P. Žagar, M. Božičević, L. Fiket, R. Blažic, D. Sačer i Z. Katančić

Sažetak

Poli(3,4-etilendioksitiofen) (PEDOT) je elektrovodljivi polimer koji se primjenjuje u baterijama, superkondenzatorima, solarnim ćelijama i različitim biosenzorima u nosivoj elektronici. Kontroliranom radikalskom polimerizacijom prijenosom atoma (ATRP) moguće je cijepljenjem bočnih grana modificirati svojstava PEDOT-a za specifičnu primjenu. U ovom radu sintetizirani su ATRP makroinicijatori na osnovi PEDOT-a, funkcionalizirani reaktivnim bromom, koji omogućuje cijepljenje različitih polimera kao bočnih grana. Karakterizacija dobivenih uzoraka provedena je pomoću NMR-a, FTIR-a, GPC-a, TGA-a i mjerenjem elektrokemijskih svojstava. Pokazalo se da uzorak s manjim udjelom broma ima bolja kemijska svojstva i kao takav je prikladniji za daljnju sintezu i modifikaciju PEDOT-a.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

elektrovodljivi polimeri, makroinicijator, poli(3,4-etilendioksitiofen), radikalska polimerizacija prijenosom atoma