Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.064
Objavljen: Kem. Ind. 71 (5-6) (2022) 295–300
Referentni broj rada: KUI-64/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Antioksidativna aktivnost sjemenki lubenice određena DPPH testom

M. Salihović, M. Pazalja i A. Ajanović

Sažetak

Svrha ovog istraživanja bila je procijeniti antioksidativno djelovanje ekstrakata svježih sjemenki lubenice uzgojenih u Hrvatskoj i Grčkoj. Ekstrakti su pripremljeni dvjema metodama: Soxhletovom metodom i maceracijom. Etanol je upotrijebljen kao otapalo u Soxhletovoj metodi, a metanol u maceraciji. Maseni udjeli ekstrakta dobiveni maceracijom niži su od onih dobivenih Soxhletovom metodom. Antioksidacijski kapacitet ekstrakta svježih sjemenki lubenice određen je metodom DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazilni radikal). Antioksidacijski kapacitet ekstrakata također je izražen s IC50 (polovica maksimalne inhibitorne koncentracije). Na temelju dobivenih vrijednosti IC50 (1,41 do 2,60 mg ml−1), svi ispitani ekstrakti pokazali su antiradikalno djelovanje, ali je antioksidacijski kapacitet bio bolji u ekstraktima dobivenim metodom maceracije. Razlog tome može biti upotreba metanola kao otapala, što se moglo očekivati budući da je metanol polarnije otapalo od etanola. Kapacitet neutraliziranja DPPH radikala analiziranih ekstrakata uspoređen je sa standardom za neutraliziranje askorbinske kiseline. Koncentracije svih ispitnih ekstrakata potrebne za neutraliziranje 50 % radikala DPPH bile su znatno veće od potrebne koncentracije askorbinske kiseline (0,25 mg ml–1).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

sjemenke lubenice, Soxhletova ekstrakcija, maceracija, DPPH