Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.062
Objavljen: Kem. Ind. 71 (5-6) (2022) 287–293
Referentni broj rada: KUI-62/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Hemisinteza derivata tiona i tiola iz eteričnog ulja biljke Artemisia judaica L. i antimikrobni testovi

A. Drioueche, H. Boutoumi, N. Benmansour i H. Lettreuch

Sažetak

Iz eteričnog ulja biljke Artemisia judaica L., koje se uglavnom sastoji od piperitona (91,77 %), a dobiveno je hidrodestilacijom, reakcijom tionilacije pomoću fosforova pentasulfida (P2S5) hemisintetizirani su tion i tiol derivati. Moguća tion-tiolna tautomerija praćena je spektrofotometrijski. Analiza je pokazala da u otopini dominira tiolni oblika. Također, pokazalo se da tionilacija eteričnog ulja uzrokuje znatno povećanje antimikrobne aktivnosti, osobito kad je u pitanju bakterija Escherichia coli.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Artemisia judaica L., eterično ulje, tionilacija, tautomerija, antimikrobna aktivnost