Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.060
Objavljen: Kem. Ind. 71 (5-6) (2022) 335–345
Referentni broj rada: KUI-60/2021
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Koncentracija teških metala u sedimentu i vodi jezera Përlepnica, Kosovo

V. M. Beluli, M. Berisha, I. Mulliqi, K. Kristollari i L. Salihu

Sažetak

Gjilan je grad na jugu Kosova kojem glavnu opskrbu pitkom vodom čini jezero Përlepnica. U jezeru su analizirani teški metali u sedimentu i vodi te fizikalno-kemijski parametri. Utvrđene prosječne koncentracije metala u sedimentu slijedile su niz: Mn (708,65 mg kg–1) > Zn (604,55 mg kg–1) > Pb (264,26 mg kg–1) > Cr (71,43 mg kg–1) > Cu (61,08 mg kg–1) > Ni (37,27 mg kg–1) > Cd (6,32 mg kg–1) > Fe (1,83 mg kg–1). Prosječne koncentracije metala u vodi slijedile su niz: Fe (0,295 mg l–1) > Zn (0,066 mg l–1) > Cu (0,020 mg l–1) > Cr (0,035 mg l–1) > Cd (0,003 mg l–1) > Mn (0,003 mg l–1). Koncentracije teških metala u sedimentu, kao što su Cd, Cu, Mn, Pb i Zn, nisu bile u skladu s kriterijima koji se primjenjuju za kontaminirana područja u Nizozemskoj, a koncentracije Fe i Cu u vodi nisu bile u skladu s direktivom EU 75/440.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

teški metali, jezero Përlepnica, voda, sediment, onečišćenje, ICP-OES, AAS