Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.051
Objavljen: Kem. Ind. 70 (9-10) (2021) 535–542
Referentni broj rada: KUI-51/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Priprava i karakterizacija poli(metil-metakrilatnih) kompozita s nanocelulozom

K. Mrkalj, F. Faraguna, E. Vidović i A. Jukić

Sažetak

Provedenim istraživanjem priređeni su kompozitni materijali na osnovi poli(metil-metakrilata) i poli(metil-metakrilat-ko-dimetilaminoetil-metakrilata) s nanocelulozom u udjelu 1, 2,5 i 5 mas. %. Metodom ex situ iz otopine dobivena je homogena raspodjela nanopunila u polimernoj matrici. Kromatografijom isključenja po veličini ustanovljeno je da jaka smična sila primijenjena pri homogenizaciji uzrokuje pucanje najvećih molekula polimera i time blago smanjenje prosjeka molekulskih masa polimerne matrice. Veća staklišta kompozita u odnosu na čiste polimerne matrice i porast staklišta s povećanjem udjela punila potvrđuju homogenost raspodjele i kompatiblnost nanoceluloze s istraživanim metakrilatnim matricama. Dodavanjem nanoceluloze povećava se hidrofilnost materijala, što olakšava tisak i može pogodovati njihovoj primjeni kao ambalažnih materijala.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

poli(metil-metakrilat), nanoceluloza, DSC, SEC, priprava iz otopine