Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.036
Objavljen: Kem. Ind. 71 (5-6) (2022) 277–286
Referentni broj rada: KUI-36/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Sinteza i karakterizacija novih magnetičnih zrna za adsorpciju salicilne kiseline iz vodene otopine

I. Aroun, N. Bensacia, N. Taoualit, L. Djadi i A. Iakhlef

Sažetak

Istraživanje je usmjereno na sintezu dvaju pripremljenih oblika adsorbenta: magnetskičkih neporoznih hibridnih zrna (MNPHB) i magnetičnih makroporoznih hibridnih zrna (MMPHB). Ispitivanja adsorpcije salicilne kiseline na MNPHB i MMPHB provedena su pri temperaturi od 25 °C, pH-vrijednosti 4, masi adsorbenta od 10 mg i početnoj koncentraciji salicilne kiseline od 10 mg l–1. Utvrđeno je da je adsorpcijski kapacitet MNPHP i MMPHB 9 mg g–1 odnosno 152 mg g–1. Kinetika adsorpcije opisana je modelom pseudo-drugog reda i Freundlichovom izotermom za zrna MMPHB.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

adsorpcija, salicilna kiselina, nova onečišćivala, alginat cijepljen ureom, kobaltov ferit, magnetična makroporozna zrna