Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.007
Objavljen: Kem. Ind. 71 (1-2) (2022) 1–7
Referentni broj rada: KUI-07/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Modeliranje membranske filtracije primjenom frakcijskog računa

C. Mesli, M. Laidi, S. Hanini, A. Adda, M. Moussaoui i M. Hentabli

Sažetak

Cilj ovog rada bio je modelirati proces dubinske filtracije i filtracije kroz filtarski kolač primjenom alternativnog pristupa temeljenog na frakcijskom računu (FC). Eksperimentalni podatci koji su korišteni u ovom radu preuzeti su iz dostupnih objavljenih radova. Podatci za FC modele sadržavali su dva ulaza: početnu koncentraciju i vrijeme, te volumen filtrata kao jedini izlaz. Kinetičke konstante FC-a podešene su ugađanjem predviđenih i eksperimentalnih podataka primjenom Dragonfly algoritma implementiranog u računalnom programu MATLAB. Karakteristike razvijenih modela procijenjene su uspoređivanjem predviđenih s eksperimentalnim podatcima kroz više statističkih pokazatelja. Razvijeni frakcijski model n-tog reda pokazao je vrlo dobre karakteristike u usporedbi s modelom pseudo-n-tog reda čime je iskazao visok potencijal za primjenu u procjeni volumena filtrata.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

frakcijski račun, Dragonfly algoritam, membranska filtracija