Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.002
Objavljen: Kem. Ind. 70 (11-12) (2021) 693–700
Referentni broj rada: KUI-02/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Projekcija količine i energetskog potencijala miješanog komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj

T. Domanovac, I. Sutlović, V. Filipan, D. Kučić Grgić, M. Šabić Runjavec i M. Vuković Domanovac

Sažetak

U ovom je radu procijenjen energetski potencijal miješanog komunalnog otpada koji preostaje nakon ispunjavanja propisanih i planiranih ciljeva gospodarenja komunalnim otpadom, nakon obrade u postrojenjima za mehaničko-biološku obradu. Tom obradom proizvodi se kruto gorivo iz otpada ili električna i toplinska energija u slučaju proizvodnje bioplina anaerobnom obradom biorazgradive frakcije otpada. Radi analize, 2026. je pretpostavljena kao godina izgradnje centara za gospodarenje otpadom. Ukupni energetski potencijal koji je moguće iskoristiti oporabom otpada iznosi oko 5,3 PJ, odnosno iznosi oko 3,71 % od količine energije iz sektora ukupne opće potrošnje energije za 2018. godinu.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

komunalni otpad, količine otpada, sastav otpada, energetski potencijal otpada, bioplin