Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.068
Objavljen: Kem. Ind. 70 (7-8) (2021) 401–410
Referentni broj rada: KUI-68/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Elektrokemijska oksidacija 2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadiazola na ugljikovim elektrodama modificiranim s Ru(III) kompleksom sa Schiffovim bazama

M. Pazalja

Sažetak

2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadiazol (DMcT) je tiolni spoj i potencijalni katodni materijal. Redoks-reakcije navedenog tiolnog spoja sporo se odvijaju pri sobnoj temperaturi, ali se mogu ubrzati upotrebom medijatora za prijenos elektrona. Elektrokemijska oksidacija DMcT na površini ugljikovih elektroda modificiranih rutenijevim(III) kompleksom sa Schiffovim bazama, ispitana je voltametrijskim metodama i amperometrijskom analizom s injektiranjem u protok. Elektrokatalitička svojstva rutenij(III) kompleksa sa Schiffovim bazama na elektrodi od staklastog ugljika i printanoj ugljikovoj elektrodi poboljšana su dodavanjem višeslojnih ugljikovih nanocjevčica i Nafiona. Voltametrijska ispitivanja pokazala su da se anodna oksidacija DMcT na modificiranoj elektrodi od staklastog ugljika odvija na potencijalu od +0,28 V u odnosu na Ag/AgCl u Britton-Robinsonovom puferu (pH 6,50). Amperometrijska mjerenja provedena su na +0,20 V u odnosu na Ag/AgCl u Britton-Robinson puferu pH 6,50 pri brzini protoka od 0,40 cm3 min–1. Rezultati amperometrijskih mjerenja, za modificiranu elektrodu od staklastog ugljika i printanu ugljikovu elektrodu, pokazali su da printana ugljikova elektroda ima nižu vrijednost granice detekcije (0,38 mg dm–3) i kvantifikacije (1,28 mg dm–3) te linearni dinamički raspon od 1 do 500 mg dm–3 DMcT. Modificirana elektroda od staklastog ugljika pokazala je linearni dinamički raspon do 750 mg dm–3 za DMcT, granicu detekcije 3,90 mg dm–3 i kvantifikacije 13,20 mg dm–3.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadiazol, rutenijev(III) kompleks sa Schiffovim bazama, ugljikove elektrode, višeslojne ugljikove nanocjevčice, voltametrija i amperometrijska analiza