Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.067
Objavljen: Kem. Ind. 70 (7-8) (2021) 393–400
Referentni broj rada: KUI-67/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Sadržaj esencijalnih i teških metala u divljim i kultiviranim vrstama metvice iz Bosne i Hercegovine

Š. Mandal

Sažetak

Esencijalni i teški metali imaju ključnu ulogu na ljudsko zdravlje i bolesti. Cilj ove studije bio je odrediti koncentracije esencijalnih i teških metala kao što su Na, K, Ca, Mg, Cu, Cr, Mn, Ni, Fe, Pb, Zn i Cd u lišću Mentha longifolia L. i Mentha × piperita L. Uzorci biljnog materijala prikupljeni su sa šest različitih lokacija Bosne i Hercegovine (BiH), na odabranim udaljenostima od izvora onečišćenja teškim metalima. Za otapanje uzoraka primijenjena je mokra digestija, a koncentracije esencijalnih i teških metala analizirane su plamenom atomskom apsorpcijskom spektrometrijom (PAAS). Rezultati analize (izraženi u mg g–1) dobiveni su kako slijedi: Na 2,08 – 4,12; K 14,85 – 22,54; Ca 9,06 – 15,53; Mg 1,93 – 3,12; Cu 0,01 – 0,05; Cr 0,70 – 0,90; Mn 0,02 – 0,09; Ni 1.10 – 7,00; Fe 0,06 – 1,11; Pb 0,10 – 0,90; Zn 0,01 – 0,04. Koncentracija kadmija od 0,002 mg l−1 bila je ispod granice detekcije PAAS-a. Snažna povezanost između Ni i Pb, kao i Ni i Fe, uglavnom je potvrdila utjecaj okoline i procesa prerade. Zaključno, Mentha longifolia L. i Mentha × piperita L. mogu se svakodnevno konzumirati s obzirom na visok sadržaj Fe, Cu, Mg i Zn i njihove blagotvorne učinke na normalno funkcioniranje organizma. Dodatno, nakon konzumiranja tih uzoraka ne postoji rizik od teških metala za ljudsko zdravlje zbog niskih koncentracija.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

esencijalni metali, teški metali, vrste metvice, AAS