Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.065
Objavljen: Kem. Ind. 70 (7-8) (2021) 387–392
Referentni broj rada: KUI-65/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Recikliranje otpadnog lišća čaja postupkom vermikompostiranja i utjecaj na rast špinata u vodi

M. S. M. Zaini i W. A. Syafi

Sažetak

Vermikompostiranje je postupak biokompostiranja u kojem se gliste upotrebljavaju za pojačanu pretvorbu organskog otpada u bolji krajnji proizvod. Ovo je istraživanje provedeno da bi se istražio postupak vermikompostiranja pomoću gliste (Eisenia feotida) uporabom otpadnog lišća čaja kao sirovine i podložnog materijala. Sazreli vermikompost dobiven je nakon 10 tjedana postupka vermikompostiranja. Populacija glista i masa podložnog materijala pratili su se tjedno. Stanje podložnog materijala analiziralo se svakodnevno. Tijekom procesa vermikompostiranja temperatura se povećavala unutar mezofilne faze između 23 °C i 28 °C. pH vrijednost vermikomposta kretao se između 6,5 i 7,7. Zreli vermikompost i komercijalno tlo uspoređivani su za ispitivanje rasta biljaka tijekom 3 tjedna studije. Rezultati su pokazali da je kombinacija dozrelog otpadnog lišća čaja vermikomposta i komercijalnog tla generirala najveći rast u usporedbi samo s komercijaliziranim tlom. To je ukazivalo da vermikompost sadrži bogate hranjive sastojke koji učinkovito pomažu biljnom rastu.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

vermikompost, čajni otpad, pH, rast biljaka, populacija