Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.058
Objavljen: Kem. Ind. 71 (5-6) (2022) 375–382
Referentni broj rada: KUI-58/2020
Tip rada: Pregledni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Ugljik, silicij, kisik: kemijska analogija živog i neživog

N. Raos

Sažetak

Ugljik i silicij su slični elementi jer pripadaju istoj 14. (4B) skupini periodnog sustava, pa se često ne samo u znanstveno-fantastičnim djelima nego i u ozbiljnijoj znanstvenoj literaturi spominje mogućnost da bi se izvanzemaljski život mogao temeljiti i na siliciju. U radu su uspoređena fizičko-kemijska svojstva ugljika i silicija kao elementarnih tvari te njihovih spojeva (alkani – silani, ciklički ugljikovodici – ciklosilikati, heterociklički spojevi – alumosilikati). Uvid u njihovu geokemiju pokazao je međuovisnost kruženja ugljika i silicija, a usporedba leda (H2O) i kremena (SiO2) ukazala na sličnost ta dva minerala.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nastava kemije, vodikova veza, postanak života, izvanzemaljski život, geokemija