Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.057
Objavljen: Kem. Ind. 70 (3-4) (2021) 153–162
Referentni broj rada: KUI-57/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Mjerenje emisija dušikovih oksida iz tla primjenom metode pasivnih sakupljača i statičkih komora

Ž. Zgorelec, M. Galić, M. Kolman, M. Mesić i G. Pehnec

Sažetak

Dušikovi oksidi imaju glavnu ulogu u kemiji atmosfere kao primarne onečišćujuće tvari, sudjelovanjem u stvaranju sekundarnih onečišćujućih tvari ili kao staklenički plinovi. Istraživanje je provedeno u zapadno panonskoj podregiji Hrvatske, s ciljem utvrđivanja prikladnosti vlastite metode pasivnih sakupljača i statičkih komora u svrhu mjerenja koncentracije N-NO2. Cilj je također bio utvrditi utjecaj mineralne gnojidbe na N-NO2 fluks tijekom vegetacije tritikale. Istraživanje je pokazalo prikladnost primijenjene metode za mjerenje N-NO2 fluksa. Prosječni dnevni fluks N-NO2 kretao se u rasponu od 2,78 do 5,09 mg ha–1 dan–1, ovisno o fenofazi i tretmanu. Statistički značajne razlike u emisiji N-NO2 između dvaju istraživanih tretmana (300 kg N ha–1 i 0 kg N ha–1) nisu zabilježene, kao niti između dviju istraživanih fenofaza.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Hrvatska, N-NO2 fluks, gnojidba, vegetacija tritikale, agroekosustav