Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.050
Objavljen: Kem. Ind. 70 (5-6) (2021) 233–242
Referentni broj rada: KUI-50/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Modeliranje sadržaja vlage i brzine sušenja određenih plodova solarnim sušenjem primjenom ANN-a

A. Sadadou, S. Hanini, M. Laidi i A. Rezrazi

Sažetak

Cilj ovog rada bio je modelirati sadržaj vlage (MC) i brzinu sušenja (DR) primjenom metodologije umjetne neuronske mreže (ANN). Testirane su mnoge arhitekture, a najbolja topologija odabrana je na temelju metode pokušaja i pogrešaka. Skup podataka podijeljen je nasumično na 60, 20 i 20 % za fazu treninga, testa i validacije ANN modela. Najbolja topologija bila je 10-{29-13}-2 dobivena visokim koeficijentom korelacije R (%) od {99,98, 98,41} i niskom srednjom kvadratnom pogreškom RMSE (%) (0,36, 6,29) za MC, odnosno DR. Dobiveni ANN model može se s velikom točnošću primijeniti za interpolaciju MC-a i DR-a.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

umjetna neuronska mreža, voće, solarno sušenje, sadržaj vlage, brzina sušenja