Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.030
Objavljen: Kem. Ind. 69 (9-10) (2020) 521–529
Referentni broj rada: KUI-30/2020
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

BioProspecting Jadranskog mora: Pregled dosadašnjih istraživanja isparljivih organskih spojeva

M. Kranjac, M. Zekić, A. Radonić, Z. Marijanović, S. Jokić i I. Jerković

Sažetak

Istraživanja predstavljena u ovom preglednom radu doprinose poznavanju isparljivih organskih spojeva iz morskih organizama, posebno iz makroalgi Jadranskog mora. Za izolaciju isparljivih spojeva iz svježih i/ili na zraku osušenih uzoraka primijenjene su komplementarne metode: mikroekstrakcija vršnih para na čvrstoj fazi (HS-SPME) i/ili hidrodestilacija (HD). Dobiveni izolati analizirani su vezanim sustavom plinske kromatografije-spektrometrije masa (GC-MS). U vršnim parama i isparljivim uljima makroalgi Halopteris filicina, Flabellia petiolata, Dictyota dichotoma, Taonia atomaria, Padina pavonica, Codium bursa i morskoj cvjetnici Posidonia oceanica pronađeno je mnoštvo različitih spojeva, uglavnom seskviterpena, diterpena i alifatskih spojeva. Alifatski spojevi male molekulske mase, poput dimetil-sulfida (DMS), tribrommetana, 1-jodpentana, 3-metilbut-2-enala, heksanala i pent-1-en-3-ona, nađeni su u kemijskim profilima vršnih para. Također su identificirani i alifatski C8- i C11-spojevi (npr. oktan-l-ol, oktanal, okt-1-en-3-ol, 6-metilhept-5-en-2-on, fukoseraten i diktioptereni). Zajedno s višim acikličkim ugljikovodicima, također pronađenim u vršnim parama (npr. heptadekan), u ispitivanim isparljivim uljima identificirani su i viši alifatski alkoholi (npr. (Z)-oktadec-9-en-1-ol, heksadekan-1-ol, (Z,Z)-oktadeka-3,13-dien-1-ol) i esteri (npr. diizooktil-ftalat, dibutil-ftalat). Fenilpropanski derivati (npr. benzaldehid, benzil-alkohol) i C13-norizporenoidi (npr. α-jonon i β-jonon) također su pronađeni u isparljivim profilima, kao i mnoštvo seskviterpena (npr. germakren D, biciklogermakren, δ-kadinen, epizonaren, epibicikloseskvifelandren, β-kubeben, gleenol, (E)-β-farnezen). Isparljivi organski spojevi identificirani u morskim algama mogu poslužiti u kemotaksonomskim istraživanjima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

morske makroalge, mikroekstrakcija vršnih para na čvrstoj fazi (HS-SPME), hidrodestilacija (HD), isparljiva ulja, plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC-MS), isparljivi organski spojevi