Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.028
Objavljen: Kem. Ind. 69 (13) (2020) P75–P82
Referentni broj rada: KUI-28/2020
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Usporedba masenih koncentracija PAU-a u lebdećim česticama zraka priobalnog područja srednjeg Jadrana i središnje Hrvatske

I. Jakovljević, Z. Sever Štrukil, G. Pehnec, I. Bešlić, A. Milinković, S. Bakija Alempijević i S. Frka Milosavljević

Sažetak

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAU) zbog rasprostranjenosti, postojanosti, bioakumulacije i štetnih utjecaja na zdravlje ljudi te biljnog i životinjskog svijeta smatraju se prioritetnim onečišćujućim tvarima. Cilj istraživanja je po prvi put dobiti uvid u masene koncentracije specifičnih PAU-a u lebdećim česticama u zraku priobalnog područja srednjeg Jadrana te napraviti usporedbu s razinama PAU-a urbanog područja središnje Hrvatske. Koncentracije PAU-a u priobalnom području bile su relativno niske u odnosu na koncentracije u urbanoj središnjoj Hrvatskoj, gdje se i očekuju njihove povišene emisije uslijed znatno jačeg intenziteta prometa, industrije te izgaranja biomase uslijed loženja u kućanstvima. Veća zastupljenost PAU-a četirima aromatskim prstenovima (Flu i Pyr) u ukupnoj masi PM10 čestica na mjernoj postaji Martinska upućuju na to da izgaranje drvne biomase uslijed grijanja kućanstava te uslijed požara otvorenog tipa mogu biti važan izvor PAU-a na obalnom dijelu srednjeg Jadrana.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

onečišćenje zraka, PAU, HPLC, BaP, lebdeće čestice, priobalna Hrvatska