Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.025
Objavljen: Kem. Ind. 69 (13) (2020) P21–P29
Referentni broj rada: KUI-25/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Redoks-svojstva ferocenom supstituiranih nukleobaza

M. Toma i V. Vrček

Sažetak

Pripravljena je serija ferocenom supstituiranih purinskih nukleobaza 1-10 te su izmjereni njihovi redoks-potencijali metodom cikličke voltametrije. Svi ispitani spojevi pokazali su reverzibilnu jednoelektronsku oksidaciju u rasponu potencijala od 330 do 470 mV. Također je uočena razlika redoks-potencijala od 100 mV između N7 i N9 regioizomera ispitivanih nukleobaza. Ispitana je i acelularna aktivnost stvaranja reaktivnih kisikovih vrsta (ROS) kolorimetrijskom metodom s DCFH2-DA te je utvrđeno da konjugati generiraju ROS, dok su ferocen i nukleobaze neaktivni. Različiti supstituenti na purinskom prstenu utječu na stvaranje ROS-a, što omogućuje dizajn biološki aktivnih konjugata ferocena i prikladnih nukleobaza.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

ferocenski konjugati nukleobaza, redoks-potencijal, reaktivne kisikove vrste (ROS)