Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.024
Objavljen: Kem. Ind. 69 (13) (2020) P57–P64
Referentni broj rada: KUI-24/2020
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Monitoring emisija onečišćujućih tvari na području grada Tuzle

E. Hodžić, E. Alić i E. Horozić

Sažetak

Onečišćenje zraka se sve više smatra značajnim rizikom po zdravlje stanovništva. Uslijed rada industrije, velike koncentracije prometa i individualnih ložišta, na području grada Tuzle već je dulje vrijeme prisutan problem onečišćenja zraka. Tvari koje onečišćuju okoliš predstavljaju rizik za zdravlje ljudi i drugih živih bića, a onečišćenje zbog sagorijevanja fosilnih goriva je na vodećem mjestu crne ljestvice prijetnji za zdravlje. Onečišćenost okoliša može uzrokovati niz bolesti, poput astme, alergija, raznih oblika raka, bolesti srca i krvožilnog sustava, problema s plodnošću, neuroloških problema i slično. U ovom radu prikazani su rezultati monitoringa emisije polutanata u razdoblju od 1. 1. 2019. do 31. 12. 2019. godine. Proveden je monitoring zraka za polutante: sumporov dioksid (SO2), dušikov dioksid (NO2), ugljikov monoksid (CO), ozon (O3) i lebdeće čestice PM2,5, na tri lokacije u Tuzli. Rezultati ukazuju na to da je tijekom sezone grijanja, odnosno zimskih mjeseci kvaliteta zraka u urbanom području grada Tuzle vrlo loša. Najveća koncentracija sumporova dioksida zabilježena je u prosincu na mjernoj stanici Bukinje i iznosila je 271,7 µg m–3, također u istom mjesecu, na mjernoj stanici Skver zabilježena je koncentracija lebdećih čestica PM2,5 od 153,2 µg m–3.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

onečišćenje zraka, okoliš, onečišćujuće tvari, monitoring, zdravlje