Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.020
Objavljen: Kem. Ind. 69 (9-10) (2020) 515–520
Referentni broj rada: KUI-20/2020
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Primjena mikroekstrakcije vršnih para na čvrstoj fazi kao preparativni pristup za plinsku kromatografiju sa spektrometrijom masa

I. Jerković, Z. Marijanović, A. Radonić, M. Zekić i M. Kranjac

Sažetak

Ukratko su prikazani odabrani rezultati primjene mikroekstrakcije vršnih para na čvrstoj fazi kao preparativnog pristupa plinskoj kromatografiji – spektrometriji masa (HS-SPME/GC-MS) za istraživanje prirodnih spojeva, koje je provedeno na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilištu u Splitu. Velika raznolikost spojeva vršnih para istražena je iz različitih prirodnih izvora: niži alifatski spojevi (npr. C5- i C6-spojevi), aromatski spojevi, monoterpeni (npr. derivati linaloola (oksidi, anhidro-oksidi, epoksidi), hotrienol), seskviterpeni (npr. eudezmol izomeri, ugljikovodici) te C9- i C13-norizoprenoidi (npr. 3,4-dihidro-3-oksoedulan, 4-oksoisoforon, trans-β-damascenon). Ti su spojevi važne fitokemikalije kao spojevi aroma/mirisa, kemijski marker botaničkog podrijetla ili drugo (npr. aleokemikalije, feromoni ili ostatci akaricida).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

mikroekstrakcija vršnih para na čvrstoj fazi (HS-SPME), plinska kromatografija i spektrometrija masa (GC-MS), niži alifatski spojevi, aromatski spojevi, monoterpeni, seskviterpeni, C9- i C13-norizoprenoidi