Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2012.030
Objavljen: Kem. Ind. 62 (5-6) (2013) 159–170
Referentni broj rada: KUI-30/2012
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Ekscesni molarni obujam binarnih sustava koji sadrže mezitilen

L. Morávková i Z. Sedláková

Sažetak

U ovom je radu dan pregled izmjerenih gustoća binarnih sustava koji sadrže 1,3,5-trimetilbenzen (mezitilen) s različitim organskim spojevima pri atmosferskom tlaku. Literaturni podaci o binarnim sustavima razvrstani su u devet osnovnih skupina prema vrsti organskog spoja u smjesi s mezitilenom. Ekscesni molarni obujmi izračunati su iz eksperimentalno određenih vrijednosti gustoće i uspoređeni s literaturnim podacima. Gustoće su izmjerene pomoću nekoliko eksperimentalnih metoda: piknometrom, dilatometrom ili nekom od komercijalnih aparatura. Prikazani su eksperimentalni podaci i oblik krivulje ekscesnog molarnog obujma u ovisnosti o molnom udjelu. Procijenjene vrijednosti ekscesnih molarnih obujama u ovisnosti o molnom udjelu korelirane su Redlich-Kisterovom jednadžbom, a prikladnost odabrane funkcije izražena je usporedbom standardnih devijacija. Literaturni podaci pokrivaju široko temperaturno područje (od 288,15 do 343,15 K).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

mezitilen, 1,3,5–trimetilbenzen, usporedba, gustoća, ekscesni molarni obujam