Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.061
Objavljen: Kem. Ind. 69 (7-8) (2020) 371–376
Referentni broj rada: KUI-61/2019
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Kvaliteta vode rijeke Trstionice (Bosna i Hercegovina)

Š. Delibašić, J. Huremović, S. Žero i S. Gojak-Salimović

Sažetak

Ova je studija provedena kako bi se istražila kvaliteta vode rijeke Trstionice, Bosna i Hercegovina. Fizikalno-kemijska svojstva (temperatura, pH, vodljivost, ukupna kruta tvar nakon isparavanja pri 105 °C), sadržaj metala (Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Ni, Pb i Zn) i aniona (kloridi i fosfati) određeni su u uzorcima vode prikupljenim na sedam lokacija tijekom dva razdoblja uzorkovanja: nestabilni vremenski uvjeti (oborine) i stabilni vremenski uvjeti (bez oborina). Došlo je do značajne razlike u sadržaju pojedinih parametara u riječnoj vodi, ovisno o vremenu uzorkovanja. U slučaju metala, čije su koncentracije bile ispod granice detekcije primijenjene metode (FAAS), primijenjena je metoda predkoncentracije upotrebom ionsko-izmjenjivačke smole. Koncentracije metala tijekom kišnog dana bile su u redoslijedu Ca > Mg > Na > Fe > Cu > Zn >  > Pb > Mn sa srednjim vrijednostima 343, 6,03, 1,94, 0,18, 0,20, 0,03, 0,02, 0,01 mg dm–3, odnosno za vrijeme stabilnih vremenskih uvjeta: Ca > Mg > Na > Cu > Fe > Mn > Zn sa srednjim vrijednostima od 288, 7,62, 2,38, 0,11, 0,10, 0,01, 0,01 mg dm–3. Koncentracije Cd, Cr i Ni su bile ispod granice detekcije primijenjene metode u oba slučaja. Dobivene vrijednosti uspoređene su s propisima Svjetske zdravstvene organizacije. Rezultati su pokazali da rijeka Trstionica u istraživanom dijelu toka ispunjava većinu parametara propisanih legislativom. Također su procijenjene korelacije između analiziranih parametara. Na temelju izračunatih vrijednosti indeksa kakvoće vode, Rijeka Trstionica spada u kategoriju izvrsne vode.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

rijeka Trstionica, onečišćenja, metali, AAS, kloridi, fosfati, prekoncentriranje