Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.060
Objavljen: Kem. Ind. 69 (7-8) (2020) 407–414
Referentni broj rada: KUI-60/2019
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Kilogram i mol u novome ruhu – o korjenitim promjenama u Međunarodnom sustavu jedinica (SI)

V. Lopac

Sažetak

Od 20. svibnja 2019. jedinice Međunarodnog sustava SI definirane su s pomoću sedam prirodnih konstanti, νCs, c, h, e, kB, NA i Kcd. Promjene su prihvaćene na 26. sjednici Opće konferencije za utege i mjere (Conférence générale des poids et mesures, CGPM), održanoj u Versaillesu u Francuskoj 18. studenoga 2018. U članku su navedene stare i nove definicije osnovnih jedinica sustava SI, kao i matematički izrazi koji se dobiju rješavanjem algebarskih jednadžbi implicitno sadržanih u novim definicijama. Posebna je pozornost posvećena povijesti i novim definicijama jedinica kilogram i mol te metodičkim aspektima njihova tumačenja. Navedeni su i odabrani numerički primjeri, korisni za primjenu u srednjoškolskoj i sveučilišnoj nastavi kemije.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nastava kemije, Međunarodni sustav jedinica (SI), kilogram, mol, tetraedar, kristalna struktura, silicij-28, prirodne konstante, prirodne jedinice