Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2012.031
Objavljen: Kem. Ind. 62 (5-6) (2013) 137–146
Referentni broj rada: KUI-31/2012
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Potpuna oksidacija etanola na kalciniranim slojevitim dvostrukim hidroksidima modificiranim organskim polimerom

J. Ludvíková, K. Jirátová, J. Klempa, H. Raabová, Z. Zapivovarski Votipka i F. Kovanda

Sažetak

Koprecipitacijom nitrata kobalta, mangana i aluminija izazvanom otopinama Na2CO3 i NaOH u prisutnosti polimera Pluronic® P123 nastaju slojeviti dvostruki hidroksidi (LDH) strukture hidrotalcita koji kalciniranjem prelaze u trostruke okside tipa spinela. Organski predložak povećava specifičnu površinu i površinu mezopora kalciniranog produkta. Uz polimer su maksimumi redukcije pomaknuti prema nižim temperaturama, a jednako utječe povećanje količine natrija u katalizatoru. Međutim, iako su fizikalno-kemijska svojstva trostrukih Co-Mn-Al-oksida i njihova katalitička aktivnost u oksidaciji etanola bila poboljšana, promjene uslijed prisutnosti polimera tijekom taloženja LDH-prekursora su prilično male.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

slojeviti dvostruki hidroksidi, Pluronic® P123, mješoviti oksidi, oksidacija hlapljivih organskih spojeva