Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.038
Objavljen: Kem. Ind. 69 (3-4) (2020) 137–152
Referentni broj rada: KUI-38/2019
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Umjetna inteligencija i matematičko modeliranje kinetike sušenja farmaceutskog praha

S. Keskes, S. Hanini, M. Hentabli i M. Laidi

Sažetak

Cilj rada je modeliranje kinetike sušenja farmaceutskog praha s aktivnim sastojkom Candesartan Cilexetil. Kinetika je izvedena u vakuumskoj sušilici pri različitim temperaturama, tlaku, početnoj masi i sadržaju vode. Proučavan je utjecaj nekih radnih parametara na vrijeme sušenja. Modeliranje vremena sušenja temeljilo se na primjeni eksperimentalne metode dizajna. Dobiveni podatci prilagođeni su pomoću 17 poluempirijskih modela, jednog predloženog, statičkog ANN i DA_SVMR, pregrupirajući svu proučavanu kinetiku. Predloženi model i model DA_SVMR pokazali su se kao najprikladniji za opisivanje kinetike sušenja.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

algoritam Dragonfly, regresija potpornih vektora (DA_SVMR), umjetna neuronska mreža, kinetika sušenja, vakuumsko sušenje, Candesartan Cilexetil